EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Up

MA-File-2021-ITA-EB2

EB2 (2.1.1.1) ผู้บริหารหน่วยงานโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB2 (2.1.1.2) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหารผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
EB2 (2.1.2.1) บันทีกเสนอนโยบายที่สำคัญของผูบริหาร และแบบฟอร์มเผยแพร่นโยบาย ฯพร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.4.1) บันทึกขออนุญาตเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.4.2) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
EB2 (2.1.5.1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
EB2 (2.1.5.2) บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
EB2 (2.1.6.2) ขออนุมัติเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวาปีปทุม กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.8.1) หนังสือการแจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียน หนังสือเวียนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้องร้องเรียน ช่องทาง ละแบบฟอร์มการเผยแพร่
EB2 (2.1.8.2) แบบฟอร์การเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น_ข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB2 (2.1.3.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลวาปีปทุมและแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.9.1) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ของโรงพยาบาลวาปีปทุม พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.10.1) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.10.2) แผนยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
EB2 (2.1.11.1) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.11.2) พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2 (2.1.12.1) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.12.2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา
EB2 (2.1.13.1) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 พร้อมแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB2 (2.1.13.2) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
 
 
Powered by Phoca Download
Thailand 90.9% Thailand
United States 7.7% United States

Total:

25

Countries
009232
Today: 2
This Week: 8,814
This Month: 796

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation