ITA-EB9 : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Up

MA_File_2020_ITA_EB9

EB9 ข้อ 1 (1.1) ผู้บริหารหน่วยงานโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB9 ข้อ 1 (1.3.1) โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB9 ข้อ 1 (1.3.2) บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB9 ข้อ 1 (1.4.1) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
EB9 ข้อ 1 (1.4.2) บันทึกขออนุญาตหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ ฯ
EB9 ข้อ 1 (1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPF ของโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB9 ข้อ 1 (1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
EB9 ข้อ 1 (1.7) พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB9 ข้อ 1 (1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา
EB9 ข้อ 1 (1.9) ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 2560
EB9 ข้อ 1 (1.10 )อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB9 ข้อ 1 (1.11.1) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)
EB9 ข้อ 1 (1.11.2) บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)และแบบฟอร์มเผยแพร่ ฯ
EB9 ข้อ 3 (1) ชออนุมัตเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2563 และแบบฟอร์มการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ฯ ปี 2563
EB9 ข้อ 3 (2) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุุขประจำปี 2563_1-ผสาน
EB9 ข้อ 3 (3-4) บันทึกเสนอรายงานความก้วหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563_ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2563และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ ฯ-ผสาน
EB9 ข้อ 4 (4.1) ขออนุญาตเผยแพร่แผนรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำปี 2563 และแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB9 ข้อ 4 (4.2) รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
EB9 ข้อ 5 (4) มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB9 ข้อ 5 (1 ) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวาปีปทุม
 
 
Powered by Phoca Download
Thailand 90.9% Thailand
United States 7.7% United States

Total:

25

Countries
009233
Today: 3
This Week: 8,815
This Month: 797

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation