วิสัยทัศน์ (Vision)

          “โรงพยาบาลแม่ข่ายระดับ M2 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาศักยภาพบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการไร้รอยต่อ
  3. พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับระบบบริการ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

W : Working Team/network คือ ทำงานเป็นทีมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
      ระหว่างคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
A : Attitude คือ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
P : People Centered คือ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
I : Integrated คือ บูรณาการ  สติปัญญา

อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาล
" ชื่อสัตย์ , สามัคคี , มีวินัย "

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation